За плагіат і списування хочуть позбавляти дипломів

Його текст розміщено на сайті МОН для громадського обговорення.

Документ розробили, щоб реалізувати положення Закону України «Про вищу освіту», зазначають у міністерстві. Порядок регулює процедуру скасування закладом вищої освіти рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення порушення здобувачем вищої освіти норм академічної доброчесності. Це питання «є надзвичайно важливим для сприяння закріпленню культури академічної доброчесності у освітньому середовищі та суспільстві в цілому», йдеться у тексті проекту. Свої зауваження і пропозиції до нього пропонують надсилати електронною поштою до 14 серпня.

Порядок стосуватиметься рішень про присудження ступенів вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій, ухвалених закладами вищої (фахової передвищої) освіти (науковими установами) незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності.

Скасування закладом освіти рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення порушення здобувачем вищої освіти норм академічної доброчесності здійснюватиметься на підставі частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням статті 42 Закону України «Про освіту» у разі виявлення у кваліфікаційній роботі (публікаціях за період навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти) академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, встановлення факту списування, фальсифікації або впливу у будь-якій формі на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання на Єдиному державному кваліфікаційному іспиті або іншому атестаційному іспиті, що передбачений освітньою програмою.

Виші зобов’яжуть вживати заходів щодо запобігання та виявлення фактів порушень норм академічної доброчесності здобувачами освіти, зокрема під час виконання і захисту кваліфікаційних робіт, складання Єдиного державного кваліфікаційного або атестаційних іспитів. Для цього заклади мають створити внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Власний порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності затверджуватиме вчена рада закладу вищої освіти або наукової установи (педагогічна рада закладу фахової передвищої освіти) як уповноважений колегіальний орган управління закладу.

Заклад освіти ініціює процедуру виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності за власною ініціативою, на підставі повідомлення про порушення норм академічної доброчесності або на вимогу

Міністерства освіти, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Державної служби якості освіти та інших державних органів.

Повідомлення про порушення академічної доброчесності може бути подане за офіційною адресою закладу освіти (де здобув диплом недоброчесний студент) або правонаступника цього вишу фізичною чи юридичною особою, громадським об’єднанням без статусу юридичної особи, у довільній письмовій формі або в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки. У такому повідомленні має бути описано зміст порушення академічної доброчесності в період здобуття відповідного ступеня вищої освіти особою та докази, що його підтверджують. Анонімні повідомлення не розглядатимуть.

Далі заклад освіти має протягом двох місяців перевірити звинувачення і в разі встановлення відповідних фактів «прийняти рішення про притягнення особи до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності».

У разі скасування раніше прийнятого рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації заклад освіти (наукова установа) негайно інформує особу, щодо якої прийнято рішення (за можливості), заявника, анулює виданий документ про вищу освіту, звертається до МОН із заявою про внесення відповідної інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), документує рішення в особовій справі особи, щодо якої прийнято рішення, а також розміщує інформацію про це у відкритому доступі на офіційному сайті закладу.

При анулюванні документа про вищу освіту також анулюються документи про вищу освіту щодо ступенів, отриманих на основі анульованого диплома.

Особа, щодо якої ухвалено рішення про скасування ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації за порушення норм академічної доброчесності, має право оскаржити вердикт до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти або до суду.
Comments

    No results found.